:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Tygodnik Płocki 14/10/2009 08:57

Nie ma wprawdzie problemu z dostępnością środków finansowych w ogólnej puli programów unijnych, niemniej w niektórych sektorach ich absorpcja była dużo wyższa niż pierwotnie zakładano. Dlatego o nowych wnioskach na budowę dróg należy już chyba zapomnieć. Jeśli chodzi o projekty o mniejszej randze finansowej, to największą popularnością cieszy się dofinansowanie wszelkiego rodzaju szkoleń. Trwa nabór wniosków na dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. A przed zainteresowanymi są jeszcze między innymi programy dofinansowania związane z energetyką odnawialną.

Na lata 2007-2013 Polsce przypadło około 67 mld euro dotacji unijnych. Większość z tych pieniędzy kierowana jest do programów o działaniu ogólnokrajowym. Dotyczą one ochrony środowiska oraz szeroko rozumianej infrastruktury (drogi, koleje, lotniska itp.). Pieniądze w skali całej Polski kierowane są także na te programy, które mają z założenia podnieść konkurencyjność naszych przedsiębiorstw oraz pozwolić na lepsze wyszkolenie ludzi. Pewne środki generowane są także w ramach specjalnego programu operacyjnego na rozwój Polski Wschodniej.
Pozostała część środków kierowana jest do 16 regionalnych programów operacyjnych (te mają za zadanie dofinansować podobne działania jak w przypadku programów krajowych, tyle że w mniejszej skali). Poza tym do dyspozycji są jeszcze środki z tak zwanego pakietu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Przeznaczone są one na rozwój obszarów wiejskich. Z tej właśnie puli finansowana jest modernizacja gospodarstw rolnych.
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego, od początku uruchomienia programów do 4 października br. złożono 87,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 198,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 19 723 umowy o dofinansowanie na kwotę 74,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 53,6 mld zł. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 13,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 10,6 mld zł.
Eksperci twierdzą, że ci, którzy zainteresowani są otrzymaniem unijnej pomocy finansowej, powinni pospieszyć się z terminowym złożeniem wniosków, ponieważ na najbardziej popularne programy pieniędzy zabraknie na długo przed końcem roku 2013.
Chyba największym wzięciem cieszył się program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W naszym regionie, z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, realizowane są (bądź będą), takie inwestycje jak: przebudowa ulicy Otolińskiej czy remont drogi wojewódzkiej nr 575 Płock – Kazuń. Są to tak zwane projekty kluczowe, które nie wymagają udziału w konkursach. Procedura pozakonkursowa generowana jest dla strategicznych inwestycji danego regionu, których waga oceniania jest przez ekspertów i na podstawie konsultacji społecznych.
– Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jeden program kluczowy, tym razem krajowy, choć dotyczący naszego miasta – mówi Eryk Smulewicz, senator RP z Płocka. – Chodzi o płockie wodociągi, o budowę kolektorów, przepompowni, o kanalizację. Ta inwestycja wymaga zaangażowania finansowego w wysokości około 170 milionów złotych. O większość z tych pieniędzy, konkretnie 100 mln zł, Wodociągi wnioskują do Ministerstwa Środowiska. Przyznam, że ten projekt szczególnie leży mi na sercu, dlatego jego powodzeniem jestem bardzo zainteresowany. Nie dalej jak wczoraj (7 września – przyp. autora), po raz kolejny pytałem o postępy w jego realizacji ministra ochrony środowiska Stanisława Gawłowskiego. Mam ogromną nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku.


Park Technologiczny i szpital
Warto zauważyć, że Mazowiecki Program Operacyjny jest największym programem regionalnym w Europie. Za jego realizację odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zajmuje się ona dwoma dużymi programami operacyjnymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 i komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotychczas do MJWPU wpłynęło ponad 11 tys. wniosków o dofinansowanie; liczba ta ilustruje rosnące zainteresowanie funduszami unijnymi na Mazowszu.
W ramach RPO WM złożono 3620 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Ponad 2300 wniosków zostało ocenione pozytywnie pod kątem formalnym, ich całkowita wartość wynosi blisko 12,5 mld zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi ok. 8,5 mld zł. Ogłoszonych zostało już 20 konkursów w ramach RPO WM, angażując w ten sposób 6,8 mld zł (w tym projekty w ramach Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM). Kwota ta stanowi ok. 85% całej dostępnej alokacji na lata 2007-2013.
Dotychczas zostało podpisanych 108 umów o wartości całkowitej ponad 540 mln zł, na kwotę dofinansowania z EFRR przeszło 340 mln zł. Beneficjenci z regionu płockiego podpisali już 11 umów o wartości całkowitej ok. 32,5 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi ponad 14,6 mln zł.
Na listach rankingowych znalazło się już ponad 700 projektów na kwotę dofinansowania blisko 2,5 mld zł. RPO na Mazowszu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, świadczy o tym chociażby liczba złożonych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosków o dofinansowanie. Największą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę warto zwrócić na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs pod nazwą: Rozwój przedsiębiorczości. Nabór ten okazał się wyjątkowo atrakcyjny, przedsiębiorcy złożyli przeszło 1 tys. projektów.
W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 znalazło się 47 projektów o wartości całkowitej ok. 6,6 mld zł na kwotę dofinansowania ponad 3,2 mld zł. Wśród tzw. projektów kluczowych znalazły się inwestycje realizowane w podregionie płockim. Są to m.in. dwa projekty dotyczące Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. – to wspólne przedsięwzięcie Grupy Kapitałowej Orlenu i Miasta Płocka. 2 lipca br. zostały podpisane dwie preumowy o dofinansowanie z władzami województwa mazowieckiego dla tych inwestycji.
W ostatnim okresie czasu podpisana została również preumowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Całkowita wartość projektu opiewa na prawie 73 mln zł, z czego ponad 62 mln zł kosztów inwestycji pokryje dotacja unijna. Projekt zakłada rozbudowę szpitala oraz doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwukondygnacyjnego pawilonu, w którym zlokalizowane zostaną m.in.: Oddział Neurologiczny, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny oraz Apteka Zakładowa i Zakład Bakteriologii. Pacjenci szpitala mogą zatem liczyć na lepsze warunki hospitalizacji. Dzięki inwestycji, rozszerzona zostanie baza łóżkowa i diagnostyczna. Co bardzo ważne, zwiększenie liczby stanowisk dializacyjnych zapewni pacjentom dostęp do leczenia w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Podpisanie preumowy nie jest oczywiście jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Jest to bowiem zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji. Eksperci spodziewają się jednak, że umowa o dofinansowanie dla Szpitala zostanie niebawem podpisana.
Na uwagę zasługują także takie kluczowe inwestycje jak budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz projekt mający na celu poprawę jakości infrastruktury dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
Z kolei w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do MJWPU wpłynęło ponad 7,5 tys. wniosków o dofinansowanie. Podpisano z beneficjentami już ponad 700 umów na kwotę dofinansowania blisko 300 mln zł. W ramach powiatów płockiego, sierpeckiego oraz gostynińskiego podpisano ponad 30 umów o dofinansowanie w wysokości przeszło 13 mln zł. Z podregionu płockiego ogółem wpłynęły 384 wnioski o dofinansowanie. Beneficjenci wnioskowali o ponad 200 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się dotacje na projekty związane z podnoszeniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach. Równie duża ilość wniosków dotyczyła ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa dla kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw.


Droga w Ciućkowie, boisko w Zdworzu...
Jeśli chodzi o przykładowe programy realizowane w naszym rejonie z tego działania, to z pieniędzy unijnych skorzystały w Płocku między innymi – w ramach konkursów – Zakład Doskonalenia Zawodowego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płocki Ośrodek Edukacji Impuls, Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kilka wniosków złożyły także Powiatowe Urzędy Pracy w Sierpcu i Gostyninie. Bierne nie pozostały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.
– Najczęściej w mediach mówi się o dużych projektach, zrealizowanych przy pomocy pieniędzy unijnych, ale ja chciałbym podkreślić znaczenie mniejszych inwestycji, które są realizowane w efekcie procedury konkursowej – mówi Piotr Zgorzelski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, przy której działa filia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – A przecież dzięki temu chociażby w samym Płocku Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego kupiła dwa ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem. Dzięki temu nasz powiat płocki ziemski oraz powiaty sierpecki i gostyniński – w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – otrzymały pomoc finansową na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych, także na wyposażenie przedszkoli i szkół. Warto – za pośrednictwem Tygodnika Płockiego – poinformować naszą społeczność o takich lokalnych, zrealizowanych projektach jak: remont stołówki szkolnej w Łącku, asfaltowanie drogi gminnej w Ciućkowie, modernizacja nawierzchni drogi w Staroźrebach czy budowa boisk sportowych w Łącku i Zdworzu. To oczywiście tylko przykłady niektórych projektów, dzięki którym bardzo zyskali mieszkańcy tych miejscowości.


Skarżą się przedsiębiorcy
Niestety, diabeł tkwi w szczegółach. Płoccy biznesmeni skarżą się, że o ile wykorzystanie środków pomocowych w zakresie np. kultury, turystyki czy pomocy społecznej oraz infrastruktury przebiega dynamicznie, o tyle wykorzystanie środków adresowanych bezpośrednio dla przedsiębiorców, nie jest już tak sprawne. Co prawda, na bieżąco ogłaszane i rozstrzygane są konkursy wniosków składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nie są one jednak dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw. Jest to wynikiem specyfiki programu, który ma z założenia unowocześnić polską gospodarkę poprzez finansowanie innowacyjnych projektów i prac badawczo-rozwojowych, których efektem ma być bardziej nowoczesny produkt lub usługa, a nie jedynie ulepszenie sposobu produkcji, czy świadczenia usług, co interesuje większość nie tylko płockich przedsiębiorców.
Wsparcie otrzymują również osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą. Tego typu projekt realizowany jest w regionie płockim chociażby przez lokalną filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to wykorzystanie możliwości działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ukierunkowanego na wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Jednak szczególnie oczekiwanym przez przedsiębiorców działaniem jest kontynuacja elementu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, przeznaczonego konkretnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Trudno się temu dziwić, skoro celem działania jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza najmniejszych. Przeznaczono na ten cel 149 milionów Euro. Od początku obecnego okresu finansowania czyli od stycznia 2007 roku przeprowadzono jedynie jeden nabór wniosków. Na chwilę obecną pozostało do rozdysponowania z tej kwoty jedynie 16 milionów, a o następnym naborze mówi się w perspektywie I kwartału przyszłego roku. To świadczy o zainteresowaniu przedsiębiorców i ich potrzebach.
– Niestety, niepokojący jest czas oczekiwania na wyniki konkursu – zauważa dyrektor Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Cezary Supeł. – Nie wszystkie wnioski złożone podczas ubiegłorocznego naboru zostały już ocenione, nie wspominając o wypłacie dofinansowania. Ponad rok temu gospodarka była w innej i obecnie jest w innej sytuacji. To wszystko odbija się na możliwości realizacji założeń i celów opracowywanych wniosków. Wiele z firm oczekując na wsparcie przez ponad 12 miesięcy musiało przeprowadzić wiele zmian wymuszonych przez sytuację na rynku, a niepewność czy uda im się uzyskać dofinansowanie swoich przedsięwzięć, delikatnie mówiąc, nie ułatwiała im funkcjonowania. Sytuacja oczekiwania ma miejsce również w przypadku działań przeznaczonych na rozwój instytucji otoczenia biznesu czy promocję gospodarczą. Jednak wszyscy mamy nadzieję, że w najbliższym czasie środki przeznaczone dla przedsiębiorców zostaną im udostępnione. Wierzę, że ich wykorzystanie przyniesie korzyści lokalnym firmom.
Obecnie i w niedalekiej przyszłości beneficjenci będą mogli składać wnioski do kolejnych konkursów zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jak i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwa nabór wniosków na dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. To działanie będzie o tyle istotne, że wesprze podmioty gospodarcze w pozyskiwaniu kredytów na rozwój i inwestycje. Wiele działań nie zostało jeszcze uruchomionych, na przykład te związane z energią odnawialną. Zatem możliwości starania się o unijne pieniądze jest jeszcze wiele, ale specjaliści chyba słusznie namawiają: warto się pośpieszyć!
Tomasz Szatkowski

Reklama

Warto się pośpieszyć komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Udzielę korepetycji z chemii

Witam Udzielę korepetycji z chemii dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz studentów. Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa, Mechaniki..


KONCESJONOWANE złomowanie

KONCESJONOWANE złomowanie pojazdów w celu wyrejestrowania, możliwość odbioru 7:00 - 22:00. Skup aut.


KUPIĘ skrzynki po piwie z

KUPIĘ skrzynki po piwie z butelkami lub puste, dojeżdżam.


Kalendarz

Najbliższe imprezy
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez tp.com.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

TYGODNIK PŁOCKI SP Z O O z siedzibą w Płock 09-402, Pl. Stary Rynek 27

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"